పుట్నాలపప్పు ఉండలు

Spread The Taste
Makes
ఇరవై ఉండలు
Preparation Time:
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 1220
Likes :

Preparation Method

  • వేయించిన పుట్నాలపప్పుని  మరియు పంచదార ని దంచుకోవాలి.
  • వేయించిన పుట్నాలపప్పు పొడిని  , పంచదార మరియు నెయ్య ని బాగా కలిపి ఉండలుగా చేసుకొని , వొడ్డించాలి.                                                                                                                                                                                                                  కీలకపాదం : పుట్నాలపప్పు ఉండలు , వేయించిన పప్పు ఉండలు.
Engineered By ZITIMA