చెట్టినాడ్ మసాలా పొడి

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 705
Likes :

Preparation Method

  • అన్ని పదార్ధాలని ఒకదాని తరవాత ఒకటి కాల్చుకోవాలి.దంచాలి.
  • గాలి వేళ్ళని డబ్బా లో వేసుకొని మనకి కావలసినపుడు ఉపయోగించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA