రసం పొడి

Spread The Taste
Makes
రెండు కేజీలు
Preparation Time: ఒక గంట ముపై నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 1218
Likes :

Preparation Method

  • ఒకొక్క పదార్ధాల్ని వేయించి మరియు దంచాలి .
  • రెండువందల మీ .లి . రసం లో టీ స్పూన్ రసం పొడి వేసి మరియు రసం సిద్ధంచేయవలను .
Engineered By ZITIMA