కుజంబు పొడి

Spread The Taste
Makes
ఒకటిన్నర కేజీ
Preparation Time: ఒక గంట
Cooking Time:
Hits   : 757
Likes :

Preparation Method

  • అన్ని పదార్ధాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి వేసి పొడిగా వేయించి దంచాలి.
  • గాలి వెళ్లని డబ్బాలలో దాచుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA