కాఫీ

Spread The Taste
Serves
5
Preparation Time: 10 నిముషాలు
Cooking Time: 3 నిముషాలు
Hits   : 645
Likes :

Preparation Method

  • నీళ్లు మరిగాక కాఫీ పొడి వేసి మూతపెట్టి ఒక 5 నిముషాలు చిన్న మంటా పైన మరుగనివాళి 
  • స్టవ్ పై నుంచి దించి వాడక్కాటి ,దాంట్లో పాలు ,చెక్కర వేసి బాగా కలిపి వేడిగా  ఇవండీ.

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA