స్వీట్ లస్సి

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 3 నిముషాలు
Cooking Time:
Hits   : 550
Likes :

Preparation Method

  • గిన్నెలో పెరుగు తీసుకోవాలి 
  • దానిలో చెక్కర ,నీళ్లు పోసి చిలికే కర తో చిల్లకాలి
  • ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి చల్లగా సర్వ్ చేయండి 

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA