టీ

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 10 నిముషాలు
Cooking Time: 3 నిముషాలు
Hits   : 715
Likes :

Preparation Method

  • ఒక గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించుకొని 
  • దానిలో చాయ్ పత్తి వేసి మూతపెట్టి ఒక 5 నిముషాలు మరగనివ్వాలి 
  • వడకట్టి పాలు ,.చెక్కర వేసి బాగా కలిపాలి 
  • వేడిగా సర్వ్ చేయండి 
  • పాలు ,నీళ్లు కలిపి కూడా మరిగించుకోవచ్చు టీ చేసుకునేటప్పుడు 

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA