పాలకోవా

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 1360
Likes :

Preparation Method

  • ఒక మందపాటి గిన్నెలో పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి 
  • చిన్న మంటపైన తరుచు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి 
  • పాలు చిక్కపడక చెక్కర మరియు నెయ్యి వేసి బాగాకలపాలి అది గట్టిపడే దాక 
  • సర్వ్ చేయండి  

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

    View Recipe
Engineered By ZITIMA